Siam Saison

ข้อสัญญาและเงื่อนไขของสัญญาผู้ซื้อสินค้า

ในการใช้บริการจากบริษัท สยาม เซย์ซอน จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลภายใต้กฎหมายไทย สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 (“บริษัทฯ”) ผู้ซื้อสินค้าตกลงตามข้อสัญญาและเงื่อนไขในสัญญาผู้ซื้อสินค้าฉบับนี้ (“สัญญา”)
 1. คำนิยาม
  1. คำต่อไปนี้ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
   • “ผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาต” หมายถึง ผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับการอนุมัติและการยอมรับจากบริษัทฯ ให้ใช้บริการภายในวงเงินซึ่งอนุมัติโดยบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
   • “ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต” หมายถึง ผู้ใช้งาน ซึ่งมีได้มากถึงสิบ (10) คน ที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตโดยผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการ
   • “ผู้แทนจำหน่าย” หมายถึง ผู้แทนจำหน่ายซึ่งผูกพันต่อบริษัทฯ ภายใต้สัญญาผู้แทนจำหน่ายระหว่างบริษัทฯ และผู้แทนจำหน่ายเพื่อนำเสนอบริการของบริษัทฯ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อสินค้าในการจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการสมัครเข้าใช้บริการ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ซื้อสินค้าในการดำเนินกระบวนการสมัครเข้าใช้บริการทั้งหมด
   • “วันนำเข้าข้อมูล” หมายถึง วันซึ่งผู้แทนจำหน่ายยืนยันความเสร็จสมบูรณ์ของการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาตผ่านทางระบบที่กำหนดไว้ และให้ถือเป็นวันที่การบริการของบริษัทฯ มีผลบังคับใช้
   • “แอปพลิเคชันอุปกรณ์เคลื่อนที่” หมายถึง ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่ระบบสยามเซย์ซอนใช้ปฏิบัติการ
   • “ผลิตภัณฑ์” หมายถึง วัสดุ สินค้า และผลิตภัณฑ์ที่ผู้แทนจำหน่ายขายให้แก่ผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาต
   • “บริการ” หมายถึง บริการทางการเงินซึ่งมีการให้สินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันโดยจัดให้มีการผ่อนชำระเงินเป็นรายเดือน และบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่บริษัทฯ จัดหาให้แก่ผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาต (รวมถึงผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต)
   • “ระบบสยามเซย์ซอน” หมายถึง แพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะผ่านเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทฯ อันเกี่ยวเนื่องกับการบริการ และ
   • “ธุรกรรมฯ” หมายถึง การซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างผู้แทนจำหน่ายและผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาต โดยการใช้บริการของบริษัทฯ
   1.1 เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้
   • (ก) คำที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 อาจมีความหมายเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ ตามแต่บริบทนั้น ๆ
   • (ข) “บุคคล” ให้หมายความรวมถึง บุคคลธรรมดา องค์กรธุรกิจ บริษัท บรรษัท รัฐบาล รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ และ
   • (ค) “คู่สัญญา” ให้หมายความรวมถึง ผู้สืบสิทธิ หรือผู้รับโอนสิทธิจากคู่สัญญานั้น ๆ ด้วย
  2. ชื่อหัวข้อมีไว้เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้น
  3. เอกสารภาคผนวกหรือเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ให้มีผลบังคับใช้ในวันเดียวกันกับสัญญานี้ การอ้างถึงสัญญาฉบับนี้ให้หมายความรวมถึงเอกสารภาคผนวกและเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ด้วย
 2. สิทธิและหน้าที่ของผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาต
  1. หน้าที่ทั่วไป
   1. ผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาตต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมฯ ทั้งหมด และ/หรือการดำเนินการใด ๆ ที่กระทำโดยผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต
   2. เมื่อผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาตได้ลงลายมือชื่อในแบบคำขอเข้าใช้บริการ เข้าใช้งานในระบบสยามเซย์ซอน และ/หรือ ตกลงยอมรับข้อสัญญาและเงื่อนไขของสัญญานี้ผ่านแอปพลิเคชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้ถือว่าผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาตตกลงที่จะผูกพันต่อและปฏิบัติตามข้อสัญญาและเงื่อนไขของสัญญานี้ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งบริษัทฯ อาจแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราว เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อสงสัย การแก้ไขเพิ่มเติมข้อสัญญาและเงื่อนไขของสัญญาฯ นี้ภายใต้ข้อ 2.1.2 นี้ ให้รวมถึงกรณีที่ผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาตได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ ให้เปลี่ยนแปลงจำนวนงวดที่ผ่อนชำระ
   3. ผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาตตกลง ณ ที่นี้ว่า การบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานทั้งหมด ตลอดจนการเพิ่มหรือลดจำนวนผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต ต้องกระทำภายในขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาต
   4. ในกรณีที่ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตพ้นจากการเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาต ผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาตต้องแจ้งบริษัทฯ ให้ยกเลิกการให้บริการโดยทันที ผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาตอนุญาตให้ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตแจ้งการยกเลิกดังกล่าวได้ และจะไม่เพิกถอนการอนุญาตดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใด
   5. ผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาตต้องจัดการชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่านสำหรับการใช้บริการด้วยความระมัดระวังและความรอบคอบ เพื่อไม่ให้เป็นที่รู้ถึงบุคคลภายนอกใด ๆ และต้องทำให้แน่ใจว่าผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการจัดการดังกล่าวเช่นกัน
   6. ผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาตต้องแจ้งบริษัทฯ ทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ของผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาต ที่ผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาต และ/หรือผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตได้ขึ้นทะเบียนไว้ขณะทำสัญญานี้ และ/หรือเมื่อมีการสื่อสารใด ๆ ระหว่างบริษัทฯ และผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาต
   7. เมื่อบริษัทฯ ร้องขอ ผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาตจะต้องจัดหาเอกสารตามที่ร้องขอใด ๆ ให้แก่บริษัทฯ ในทันที ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงงบการเงินและเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์ถึงฐานะทางการเงินของผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาต
 3. การจำกัดความรับผิดของบริษัทฯ
  1. บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่ผู้แทนจำหน่ายไม่ยอมรับธุรกรรมฯ และไม่ต้องรับผิดต่อข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมฯ ระหว่างผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาต และผู้แทนจำหน่าย
  2. เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อสงสัย บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายใด ๆ ของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อผ่านการใช้บริการ ทั้งนี้ ในการขอเปลี่ยนหรือคืนผลิตภัณฑ์ ผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาต(รวมถึงผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต) ตกลง ณ ที่นี้ว่าจะทำให้บริษัทฯ ไม่ได้รับความเสียหาย และจะปฏิบัติตามคำแนะนำ และ/หรือเงื่อนไขที่กำหนดโดยผู้แทนจำหน่าย
 4. บริการ
  1. ผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาตสามารถใช้บริการภายในวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้แทนจำหน่าย ตามข้อสัญญาและเงื่อนไขต่อไปนี้
   1. ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาตและ/หรือผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตจะต้องเลือกจำนวนงวดในการชำระเงิน ระหว่าง ชำระเต็มจำนวนในหนึ่ง (1) งวด ผ่อนชำระสาม (3) งวด หรือผ่อนชำระหก (6) งวด ผ่านแอปพลิเคชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ของบริษัทฯ ตามข้อสัญญาและเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด ทั้งนี้ในกรณีผ่อนชำระให้ หนึ่ง (1) งวดเท่ากับหนึ่ง (1) เดือน
   2. บริษัทฯ อาจเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์บางชนิด (หากมี) และ/หรือค่าบริการพิเศษหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ซึ่งจะกำหนดตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ตกลงกัน จำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระให้ประกอบด้วยราคาของผลิตภัณฑ์รวมกับค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าว
   3. ผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาตตกลงชำระเงินโดยการผ่อนชำระตามที่ตกลงกับบริษัทฯ โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนงวดที่ผ่อนชำระ เมื่อผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาต และ/หรือผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตได้เลือกจำนวนงวดนั้นแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาต และ/หรือผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตไม่ประสงค์จะผ่อนชำระในกรณีหนึ่ง (1) งวดผ่อนชำระตามข้อ 6.1(ก) ที่เลือกไว้แล้วอีกต่อไป ผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาต และ/หรือผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตจะต้องบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ตามข้อ 14.4
   4. แต่อย่างไรก็ดี ผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาตอาจเปลี่ยนแปลงจำนวนงวดที่ผ่อนชำระหลังจากผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาต และ/หรือ ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตได้เลือกจำนวนงวดนั้นแล้วได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทฯ และต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ ก่อนการเปลี่ยนแปลงจำนวนงวดที่ผ่อนชำระทุกคราว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนงวดที่ผ่อนชำระ และการคิดค่าเปลี่ยนแปลงจำนวนงวดที่ผ่อนชำระโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงฝ่ายเดียว
   5. บริษัทฯ จะชำระราคาของผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้แทนจำหน่ายแทนผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาต และเมื่อมีการชำระเงินดังกล่าวให้แก่ผู้แทนจำหน่าย ให้ถือว่าบริษัทฯ ได้ให้สินเชื่อแก่ผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาต (รวมถึงผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต) โดยสมบูรณ์แล้วและให้มีสิทธิเรียกเก็บเงินโดยตรงจากผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาต เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาตยินยอมโอนสิทธิที่จะได้รับการชำระเงินจากผู้แทนจำหน่ายดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ ให้ใช้หลักฐานการชำระเงินที่ออกโดยผู้แทนจำหน่ายเป็นหลักฐานว่าผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาต ได้ใช้สินเชื่อผ่านทางผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตแล้ว
  2. ในการเข้าทำหรือดำเนินธุรกรรมใด ๆ โดยการใช้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงธุรกรรมฯ ผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาตขอตกลงว่าข้อสัญญาและเงื่อนไขเกี่ยวกับธุรกรรมฯเฉพาะ (หากมี) เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ และผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาต ต้องผูกพันต่อข้อสัญญาและเงื่อนไขดังกล่าว ไม่ว่าจะมีการลงนามโดยผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาต หรือไม่
  3. ในกรณีที่ผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาต ใช้บริการเกินวงเงินปกติที่บริษัทฯ อนุมัติ ไม่ให้ถือว่าบริษัทฯ ได้เพิ่มวงเงินให้แก่ผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาต เป็นการถาวร ผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาตต้องชำระเงินจำนวนที่เกินอย่างครบถ้วน ตลอดจนดอกเบี้ย ค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดจากเงินดังกล่าว
  4. ผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาตตกลงว่าบริษัทฯ อาจเพิ่มหรือลดวงเงินของการบริการในเวลาใดก็ได้ตามนโยบายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิในการเพิ่มหรือลดวงเงินโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาต พฤติกรรมการใช้บริการ ประวัติการชำระเงิน และ/หรือระยะเวลาการเป็นสมาชิก ทั้งนี้ ผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาตสามารถตรวจสอบวงเงินปัจจุบันในขณะนั้นได้กับฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ
 5. ค่าบริการ
 6. ผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาตตกลงชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการให้แก่บริษัทฯ รวมถึงค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ อาจเรียกเก็บภายใต้สัญญานี้ หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ อาจแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราว ภายในวันกำหนดชำระที่ระบุในใบแจ้งยอดชำระเงิน ทั้งนี้ ห้ามไม่ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเกินอัตราที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด
 7. ดอกเบี้ย
  1. ดอกเบี้ยในเงินที่ค้างชำระ ให้คำนวณโดยขึ้นกับจำนวนงวดการผ่อน และระยะเวลากำหนดชำระเงินโดยใช้อัตราใดอัตราหนึ่งดังต่อไปนี้
   1. หนึ่ง (1) งวด ภายในสิบห้า (15) วัน ไม่มีดอกเบี้ย
   2. หนึ่ง (1) งวด ภายในสามสิบ (30) วัน อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ร้อยละหนึ่งจุดสองสาม (1.23%) ต่อสามสิบ (30) วัน
   3. หนึ่ง (1) งวด ภายในหกสิบ (60) วัน อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ร้อยละสองจุดสี่หก (2.46%) ต่อหกสิบ (60) วัน
   4. สาม (3) งวด อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ร้อยละสองจุดห้าหนึ่ง (2.51%) ต่อสาม (3) เดือน หรือ
   5. หก (6) งวด อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ร้อยละสี่จุดสี่สอง (4.42%) ต่อหก (6) เดือน
  2. เงินค้างชำระใด ๆ ของผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับอนุญาต ให้คำนวณเบี้ยปรับในอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ ร้อยละสิบแปด (18%) ต่อปี ดอกเบี้ยในข้อนี้ให้คำนวณเป็นรายวัน โดยคำนวณตามจํานวนวันที่ชําระเงินล่าช้า และใช้เกณฑ์ว่าในหนึ่งปีมีสามร้อยหกสิบห้า (365) วัน
  3. เบี้ยปรับตามความในวรรคก่อนนี้ ให้คำนวณนับแต่วันนำเข้าข้อมูลสำหรับกรณีที่ผิดนัดในการผ่อนชำระงวดแรก และให้คำนวณนับแต่วันที่ถึงกำหนดการผ่อนชำระของงวดก่อนหน้าสำหรับกรณีที่ผิดนัดในการผ่อนชำระงวดอื่น ๆ นอกจากการผ่อนชำระงวดแรกไปจนถึงวันที่ชำระเงินที่ผิดนัดเสร็จครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการชำระเงินค้างชำระบางส่วน ให้คำนวณเบี้ยปรับนับแต่วันที่มีการชำระเงินบางส่วนไปจนถึงวันที่ชำระเงินที่ผิดนัดครบถ้วน